top of page

TERMS OF USE

Sveiki atvykę į „AGETIS Supplements Ltd“ („Agetis“) svetainę (toliau – „Svetainė“). Prieš prisijungdami prie šios Svetainės ar ja naudodamiesi atidžiai perskaitykite ir peržiūrėkite šias Naudojimo sąlygas.

 

Teisinis atsakomybės atsisakymas

Nors šios Svetainės informacija prieinama visame pasaulyje, šioje Svetainėje pateikta informacija apie produktą gali būti neskirta konkretaus regiono gyventojams. Kiekviename produkto puslapyje patvirtinkite, ar pateikta informacija skirta jūsų gyvenamosios vietos arba nuorodos regionui, ar ne.

2021-2022 m. „AGETIS Supplements Ltd.“ Visos teisės saugomos.

 

Lankydamiesi šioje Svetainėje arba naudodamiesi ja ir kiekvieną kartą prisijungę prie šios Svetainės pripažįstate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate su Naudojimo sąlygomis ir Privatumo politika. Jei nesutinkate su Naudojimo sąlygomis ar Privatumo politika, negausite prieigos prie Svetainės bei negalėsite ja naudotis.

 

„Agetis“ gali bet kuriuo metu pakeisti šias Naudojimo sąlygas, tokie pakeitimai laikomi galiojančiais iškart juos paskelbus Svetainėje. Jei toliau naudojatės Svetaine, laikoma, kad sutinkate su pakeistomis Naudojimo sąlygomis, todėl turėtumėte reguliariai peržiūrėti šias Naudojimo sąlygas.

 

Šioje Svetainėje pateikta informacija yra skirta tik bendrai informacijai ir švietimui. Svetainėje kartais gali būti informacijos apie įvairias sveikatos būkles ir jų gydymą. Informacija apie produktą šioje Svetainėje nelaikoma medicinine konsultacija ir ja nederėtų kliautis konkretaus asmens ar tikslo atveju. Kilus bet kokiems medicininiams klausimams reikia kreiptis į savo sveikatos priežiūros specialistą. Jei abejojate dėl pateiktos informacijos, kreipkitės į gydytoją. Nevartokite vaistų ar susijusių produktų pasikliaudami vien tik šioje svetainėje pateikta informacija, dėl to „Agetis“ neprisiima jokios atsakomybės.

 

1. Naudojimasis svetaine

​​

Sutinkate ir suprantate, kad esate atsakingi už slaptažodžių, susijusių su bet kuria jūsų naudojama „Agetis“ paskyra, konfidencialumo išsaugojimą. Atitinkamai sutinkate, kad esate visiškai atsakingi „Agetis“ už bet kokią veiklą savo paskyroje.

Galite laisvai naršyti Svetainėje ir iš jos nemokamai atsisiųsti medžiagą. Bet kokią atsisiųstą medžiagą galite naudoti tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais.

Negalite platinti, modifikuoti, perduoti, pakartotinai naudoti, persiųsti ar naudoti jokios medžiagos viešais ar komerciniais tikslais, jei nėra raštiško „Agetis“ leidimo. Visos autorių teisės, intelektinė nuosavybė ir kitos nuosavybės teisės, taip pat pranešimai, susiję su jais, turi būti išsaugoti. Visas Svetainės turinys yra saugomas „Agetis“ autorių teisių ir (arba) bet kurio „Agetis“ tiekėjo ar filialo autorių teisių, jei nenurodyta kitaip, ir negali būti naudojamas be raštiško „Agetis“ leidimo, išskyrus atvejus, kurie nurodyti čia.

 

Svetainėje rodomi žmonių ar vietų vaizdai yra „Agetis“ nuosavybė, kuria naudotis galima tik leidus. Šiuos vaizdus naudoti griežtai draudžiama. Neteisėtas vaizdų naudojimas gali pažeisti Kipro, Europos ar tarptautinę teisę, autorių teisių, prekių ženklų, intelektinės nuosavybės, privatumo ir (arba) viešumo įstatymus, taip pat komunikacijos taisykles ir įstatus.

 

2. Prieigos ribojimai

 

Išskyrus atvejus, kai „Agetis“ aiškiai nurodo kitaip, bet kokia prieiga ar bandymas pasiekti bet kokias kitas „Agetis“ kompiuterinės sistemos sritis ar kitą sistemoje esančią informaciją yra griežtai draudžiama. Sutinkate, kad be raštiško „Agetis“ sutikimo negalite naudoti robotų, vorų, kitų automatinių ar rankinių procesų ar įrenginių ekrano duomenų perėmimo, kasybos ar tinklalapių ar jų turinio kopijavimo tikslais. Nesiųsite šlamšto jokiam kitam Svetainės vartotojui be pateisinamos priežasties. Sutinkate, kad nenaudosite jokių įrenginių, programinės įrangos ar nesiimsite veiksmų, kuriais trukdytumėte arba bandytumėte trukdyti Svetainei tinkamai veikti. Sutinkate, kad nesiimsite jokių veiksmų, kurie nepagrįstai ar per daug apkrautų  „Agetis“ infrastruktūrą. Be raštiško „Agetis“ sutikimo negalite naudoti kadravimo metodų, bet kokį „Agetis“ prekių ženklą, logotipą, prekės pavadinimą ar kitą nuosavybės teise saugomą informaciją, įskaitant vaizdus, rėmelius, turinį ar maketą / dizainą.

 

3. Informacijos pateikimas laiku

 

„Agetis“ deda visas pastangas, kad Svetainės informacija būtų tiksli ir naujausia; kadangi informacija keičiasi itin greitai, „Agetis“ negali ir negalės garantuoti, kad tokia informacija yra patikima, tiksli, galiojanti, laiku, naudinga ar išsami.

 

4. Atsakomybė

 

a) Naudojimo sąlygos nepanaikina, neriboja ir nekeičia jokių vartotojų garantijų, teisių ar teisių gynimo priemonių, kurias vartotojui suteikia bet koks galiojantis įstatymas, kurių negalima panaikinti, apriboti ar pakeisti susitarimu (toliau – „Nepanaikinamos teisės“). Atsižvelgiant į Nepanaikinamas teises ir išskyrus bet kokias šiose Naudojimo sąlygose numatytas garantijas, neįtraukiamos jokios sąlygos, garantijos, teisės ar atsakomybė, kurios kitu atveju būtų numanomos šiose Naudojimo sąlygose arba būtų nustatytos įstatymų;

 

b) neapsiribodami 4 punkto a papunkčiu prisiimate riziką, kylančią dėl naudojimosi Svetaine. „Agetis“ ar bet kuri kita Svetainę kurianti, vystanti ar pristatanti šalis neatsakinga už bet kokią žalą (įskaitant, bet neapsiribojant, tiesioginius, atsitiktinius, pasekmių, netiesioginius ar baudžiamuosius nuostolius arba žalą, atsiradusią dėl negauto pelno, prarastų duomenų ar verslo nutraukimo), atsirandančią dėl jūsų prieigos prie Svetainės, jos naudojimo ar nesugebėjimo jos pasiekti ar naudoti arba dėl bet kokių jos turinio klaidų ar trūkumų. Tai susiję su žala ar virusais, kurie gali užkrėsti jūsų kompiuterinę įrangą.

 

c) neapsiribodama 4 punkto a papunkčiu „Agetis“ negarantuoja, kad iš šios Svetainės parsisiunčiami failai nebus užkrėsti virusais, kirminais, Trojos arkliais ar kitu kenksmingu ar naikinančių savybių turinčiu kodu.

 

5. Kompensavimas

 

Jūs sutinkate atlyginti žalą, ginti ir taikyti priemones, kurios apsaugotų „Agetis“, jos pareigūnus, direktorius, darbuotojus, agentus, tiekėjus ir trečiųjų šalių partnerius nuo žalos, visų nuostolių, išlaidų, įskaitant pagrįstus teisininkų atlyginimus, atsirandančius dėl bet kokio šių Naudojimo sąlygų pažeidimo ar bet kokios su jūsų paskyra susijusios veiklos (įskaitant aplaidų ar neteisėtą elgesį), kurią vykdote jūs ar bet kuris kitas asmuo, prisijungęs prie Svetainės per jūsų paskyrą.

 

6. Konfidencialumas

 

Laikantis mūsų Privatumo politikos sąlygų:

 

a) bet koks ryšys ar medžiaga, kurią siunčiate į Svetainę arba paskelbiate Svetainėje per elektroninį paštą ar kitu būdu, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius duomenis, klausimus, komentarus, pasiūlymus ar pan., yra ir bus laikomi nekonfidencialia ir bendrine informacija;

 

b) „Agetis“ arba bet kuri su ja susijusi įmonė gali naudoti tokią komunikaciją ar medžiagą bet kokiems tikslams, įskaitant, bet neapsiribojant, dauginimą, atskleidimą, perdavimą, publikavimą, transliavimą ir vėlesnį paskelbimą; ir

 

c) „Agetis“ ir jos filialai gali laisvai naudoti bet kokio pranešimo ar medžiagos, kuriuos siunčiate į Svetainę, idėjas, koncepcijas, žinias ar metodus bet kokiu tikslu, įskaitant, bet neapsiribojant, produktų kūrimą, gamybą ir rinkodarą.

d) sutinkate ir pripažįstate, kad netinkamai panaudojus ar neteisėtai paskleidus konfidencialią informaciją arba pažeidus bet kurią čia pateiktą konfidencialumo nuostatą, žalos atlyginimas nebus tinkama priemonė, o „Agetis“ taip pat turi teisę į atitinkamą įpareigojimą nepažeisti jos teisių ar kitokią teisinę pagalbą.

 

7. Prekių ženklai

 

Svetainėje rodomi prekių ženklai, prekių pavadinimai, logotipai ir susijusios žymos eilutės bei paslaugų ženklai (toliau kartu – „Prekių ženklai“), nesvarbu, rodomi dideliu šriftu ar su prekės ženklo simboliu (TM), yra registruoti ir neregistruoti „Agetis Supplements Ltd“, su ja susijusių įmonių, susijusių bendrovių ar licencijuotojų ar bendros įmonės partnerių Prekių ženklai. Be to, visos puslapių antraštės, pasirinktinė grafika, mygtukų piktogramos ir scenarijai yra „Agetis“ paslaugų ženklai, prekių ženklai ir (arba) įmonės stilius ir jų negalima visiškai ar iš dalies kopijuoti be išankstinio raštiško „Agetis“ leidimo. Pripažįstate, kad šioje Svetainėje naudojami ir rodomi prekių ženklai yra ir lieka vienintelė „Agetis“ ar Prekių ženklo savininko nuosavybė. Visa, kas atvaizduota šioje Svetainėje, neturėtų būti aiškinama kaip numanoma, nenaudinga ar kitaip suteikianti kokią nors licenciją ar teisę į Prekių ženklus be raštiško „Agetis“ ar prekių ženklo savininko leidimo. Svetainėje ir jos turinyje pateiktus prekių ženklus, išskyrus atvejus, nurodytus šiose Naudojimo sąlygose, naudoti griežtai draudžiama. Informuojame, kad „Agetis“ griežtai įgyvendins intelektinės nuosavybės teises į Svetainę ir jos turinį, kiek leidžia įstatymai, ir gali taikyti baudžiamąsias sankcijas (kai taikoma).

 

8. Autorių teisės

 

„Agetis“ suteikia jums privilegiją pasiekti ir peržiūrėti svetainės tekstą, grafiką, garso įrašus, dizainą, vaizdus, diagramas ir kitą turinį (toliau – „Agetis“ turinys“) tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. „Agetis“ gali bet kada atšaukti tokią privilegiją dėl bet kokios arba be jokios priežasties. Bet koks ir visas „Agetis“ svetainės turinys, programinė įranga ir kiti darbai bei bet kokia pirmiau minėtų dalykų kopija (toliau kartu – „Darbas“) yra intelektinė „Agetis“, jos tiekėjų ar susijusių įmonių nuosavybė. Išskyrus aukščiau nurodytą ribotą prieigą prie „Agetis“ turinio ir jo peržiūrėjimą, „Agetis“ nesuteikia jokių kitų privilegijų ar teisių į bet kurį Darbą. Jūs pripažįstate, kad be išankstinio raštiško „Agetis“ sutikimo bet koks kitas Darbų naudojimas, įskaitant, bet neapsiribojant, atgaminimą, modifikavimą, platinimą, perdavimą, pakartotinį publikavimą, demonstravimą ar atlikimą, yra griežtai draudžiamas.

 

9. Bendravimas internetu

 

Nors „Agetis“ retkarčiais gali stebėti ar peržiūrėti Svetainėje vykstančias diskusijas, pokalbius, įrašus, transliacijas, skelbimų lenteles ir pan., „Agetis“ neprisiima atsakomybės, kylančios iš Svetainės turinio, taip pat už bet kokias Svetainėje pateiktos informacijos klaidas, šmeižtą, įžeidimą, apkalbas, neveikimą, melą, nepadorumą, pornografiją, nešvankybes, pavojų ar netikslumą.

 

10. Veiklos politika

 

Draudžiama skelbti ar perduoti bet kokią neteisėtą, grasinančią, įžeidžiančią, šmeižiančią, nepadorią, skandalingą, pornografinę ar nešvankią medžiagą ar bet kokią medžiagą, kuri galėtų sudaryti ar paskatinti elgesį, kuris būtų laikomas nusikalstama veika, sukeltų civilinę atsakomybę ar kitaip pažeistų įstatymus. „Agetis“ visapusiškai bendradarbiaus su visomis teisėsaugos institucijomis bei vykdys teismo nutartis, kuriose prašoma arba nurodoma „Agetis“ atskleisti bet kokią informaciją ar medžiagą skelbiančio asmens tapatybę.

 

11. Komunikacijos apžvalga

 

„Agetis“ pasilieka teisę peržiūrėti pranešimus ir medžiagą, paskelbtą ar įkeltą į Svetainę, ir blokuoti arba šalinti pranešimus ar medžiagą, kuri, jos nuomone, yra:

 

a) įžeidžianti, šmeižianti ar nepadori;

b) apgavikiška, apgaulinga ar klaidinanti;

c) pažeidžianti kito asmens autorių teises, prekių ženklą ar kitas intelektinės nuosavybės teises; arba

d) įžeidžianti, prieštaringa ar kitaip nepriimtina „Agetis“ nuožiūra.

 

12. Redakcijos politika

 

„Agetis“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar ištrinti medžiagą iš Svetainės.

 

13. Nepatvirtinimas

 

Tam tikros Svetainės nuorodos nukreipia į išteklius, esančius serveriuose, kurių neprižiūri „Agetis“ arba kurie jos nekontroliuojami. Teikiame tokias nuorodas tik dėl vartotojų patogumo. „Agetis“ neatsako už tokių nuorodų turinį ar prieigą prie tokių svetainių. Į Svetainę įtraukta bet kokia kitos svetainės arba bet kurio produkto ar paslaugos pagal prekės pavadinimą, prekės ženklą, gamintoją ar pan. nuoroda neturi būti laikoma ir nėra „Agetis“ pritarimas ar rekomendacija. Jūs prisiimate atsakomybę už prieigą prie kitų svetainių, susietų su šia Svetaine, ir tiek, kiek leidžia įstatymai, neprisiimame jokios atsakomybės už jūsų prieigą prie tokių susietų svetainių.

 

14. Negalioja ten, kur draudžiama

 

Nors informacija šioje Svetainėje yra prieinama visame pasaulyje, ne visi šioje Svetainėje aptariami produktai ar paslaugos prieinami visiems asmenims arba visose geografinėse vietose ar jurisdikcijose. „Agetis“ pasilieka teisę apriboti savo produktų ar paslaugų teikimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai ir (arba) apriboti bet kokių mūsų teikiamų produktų ar paslaugų kiekius. Bet koks pasiūlymas dėl bet kurio produkto ar paslaugos, pateiktos šios Svetainės medžiagose, negalioja, kai tai draudžia įstatymai.

 

15. Teisių išlaikymas

„Agetis“ pasilieka visas savo teises, o jokie veiksmai ar neveikimas „Agetis“ vardu bet kuriuo atveju ar tam tikromis aplinkybėmis neprieštarauja jokiai „Agetis“ teisei, privilegijai ar bendriems interesams.

bottom of page