top of page

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

„Agetis Supplements Limited“ (toliau – „Agetis“) yra Kipre registruotas subjektas, registracijos Nr. HE110338, gaminantis firmines maistines medžiagas, įskaitant: vitaminus ir mineralus, taip pat – žoleles ir maisto papildus.B9:B214

 

„Agetis Supplements Limited“ (toliau – „Agetis“) yra Kipre registruotas subjektas, registracijos Nr. HE110338, gaminantis firmines maistines medžiagas, įskaitant: vitaminus ir mineralus, taip pat – žoleles ir maisto papildus.

 • kokius asmens duomenis renkame; 

 • kaip naudojame asmens duomenis; 

 • kokiu pagrindu naudojame asmens duomenis; 

 • kiek laiko saugome asmens duomenis; 

 • kada, kaip ir kodėl galime dalintis asmens duomenimis su kitais ir (arba) perduoti juos tarptautiniu mastu; 

 • kaip saugome asmens duomenis;

 • jūsų teises, susijusias su asmens duomenimis;

 • ką daryti, jei nenorite mums pateikti savo asmens duomenų; ir

 • kaip naudojame slapukus bei kur rasti daugiau informacijos.

 

Jei vis dėlto turite klausimų apie privatumo politiką, galite susisiekti su mumis: 

 

el. paštu: dpo@agetissupplements.com  

telefonu: 00357 25 867600

 

„Agetis“, vadovaudamasi aštuoniais privatumo principais, užtikrinančiais, jog būtų laikomasi BDAR nuostatų, rinkdama, tvarkydama ir apdorodama asmens duomenis įsipareigojo, kad duomenys:

1. būtų tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai duomenų subjekto atžvilgiu („teisėtumas, sąžiningumas ir skaidrumas“);

 

2. būtų renkami konkrečiais, aiškiais ir teisėtais tikslais, nebūtų tvarkomi su šiais tikslais nesuderinamu būdu; toliau būtų archyvuojami viešajam interesui užtikrinti, tvarkomi dėl mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistikos, pagal 89 straipsnio 1 dalį nebus nesuderinami su pradiniais tikslais („tikslo apribojimas“);

 

3. turi būti tinkami, susiję ir apsiriboti tuo, kas būtina su jais susijusiems tikslams, dėl kurių jie yra tvarkomi („duomenų mažinimas“), įgyvendinti;

 

4. turi būti tikslūs ir prireikus nuolat atnaujinami; būtina imtis pagrįstų veiksmų, kad netikslūs asmens duomenys pagal tikslus, kuriais jie renkami ir (arba) tvarkomi, būtų nedelsiant ištrinti arba ištaisyti („tikslumas“);

 

5. turi būti saugomi tokia forma, kuri leidžia identifikuoti duomenų subjektus ne ilgiau nei būtina tikslams, dėl kurių tokie asmens duomenys yra tvarkomi, vykdyti. Asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, jei bus tvarkomi tik archyvavimo, viešojo intereso, mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistiniais tikslais pagal 89 straipsnio 1 dalį ir bus įgyvendintos atitinkamos techninės bei organizacinės priemonės, kurių reikalaujama pagal šį reglamentą duomenų subjekto teisėms ir laisvėms („saugojimo apribojimas“) apsaugoti;

 

6. bus tvarkomi taip, kad atitinkamos techninės ar organizacinės priemonės užtikrintų asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo („vientisumas ir konfidencialumas“);

 

7. būtų perduodami tvarkyti trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai tik tuo atveju, jei duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas laikosi „Agetis“ privatumo politikos nustatytų sąlygų („Perdavimas“).

 

8. „Agetis“ prisiimtų atsakomybę už tvarkomus duomenis, be to, „Agetis“, kaip duomenų valdytojas, būtų atsakingas ir sugebėtų įrodyti, jog laikomasi BDAR nuostatų („Atskaitomybė“).

 

Ši privatumo ir slapukų politika taikoma tik pagrindinei „Agetis“ svetainei (), o ne įvairioms atskiroms svetainėms, į kurias gali būti nukreiptas duomenų subjektas.

 

Naudodamiesi www.agetissupplements.com ir (arba) pateikdami mums bet kokius asmens duomenis, jūs sutinkate, kad naudotume jūsų asmens duomenis pagal šios privatumo ir slapukų politikos nuostatas.

 

Ši privatumo ir slapukų politika taikoma tik mūsų gautai informacijai, o ne informacijai, kurią gavome iš ir (arba) kuria pasidalinote su trečiosiomis šalimis.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

 

„Agetis“ renka ir tvarko asmens duomenis tik laikydamasis teisėto pagrindo, nurodyto BDAR, nes šie reikalavimai yra taikomi kiekvienu atveju:

 

Sutikus

Asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, jei grindžiamas nedviprasmišku ir aiškiai išreikštu sutikimu bei tikslais, dėl kurių duomenys renkami. Sutikimas gali būti priimtas raštu arba elektroniniu būdu.  

 

Vykdant Sutartį 

Duomenis tvarkyti leidžiama, jei būtina sutarčiai, kurios šalis esate jūs, kaip duomenų subjektas, vykdyti arba jums pareikalavus imtis veiksmų prieš sudarant sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant, elektroninę darbo paraišką.

 

Užtikrinant, kad „Agetis“ laikytųsi teisinių įsipareigojimų 

Asmens duomenys gali būti tvarkomi laikantis nacionalinių ir (arba) Europos ir (arba) tarptautinių įstatymų, ir (arba) taisyklių ir tokia apimtimi, kokia taip tvarkyti būtina laikantis minėtų normų nustatytų apribojimų.

 

Užtikrinant duomenų subjekto ir (arba) paveiktų trečiųjų šalių gyvybiškai svarbių interesų apsaugą 

Kaip ir veiklos vykdymo metu, „Agetis“ užsiima vaistiniais ir (arba) medicininiais ir (arba) biologiniais, ir (arba) farmacijos, ir (arba) panašiais produktais, todėl asmens duomenų tvarkymas gali būti būtinas žmonių sveikatai ir saugumui užtikrinti. Taigi „Agetis“ turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik tokia apimtimi, kokia būtina gyvybiškai svarbių interesų apsaugai užtikrinti.

 

Teisėtų interesų kuriamiems tikslams įgyvendinti 

Duomenis tvarkyti leidžiama, jei būtina „Agetis“ įgyvendinti teisėtą interesą ir jei toks duomenų tvarkymas nepažeis pagrindinių duomenų subjekto teisių.

PRIVATUMAS

 

Susisiekite su mumis

 

Norėdami susisiekti naudokite kontaktų formą mūsų puslapyje „Susisiekite su mumis“, jūsų pateikti duomenys bus saugomi šioje svetainėje, kurią prižiūri „CYTA CYPRUS High End Data Center Secure“. Duomenys bus perduoti „Agetis“ centriniam biurui, kaip aprašyta aukščiau, o vėliau – atitinkamam organizacijos skyriui ar asmeniui. Tokių asmeninių duomenų informacija bus saugoma mūsų serveriuose šešis (6) mėnesius nuo informacijos pateikimo dienos, o vėliau – ištrinama.

 

Kaip saugome jūsų informaciją

 

Asmens duomenys, kuriuos gauna „Agetis“, saugomi vietiniuose serveriuose / duomenų bazėje. „Agetis“ imasi priemonių užtikrinti, kad saugojimo ir (arba) tvarkymo metu tokie duomenys būtų saugūs. Informacija, kuria dalijamasi organizacijoje, yra prieinama tik „Agetis“ aukščiausio lygio vadovams ir (arba) darbuotojams, su kuriais tokia informacija pasidalinta.

 

Popierinių duomenų kopijos saugomos bylose, kurias saugo asmuo, įgaliotas turėti prieigą prie tokios informacijos, ir (arba) atitinkamas „Agetis“ vadovas.

 

Įmonėje griežtai kontroliuojama ir tikrinama, kad mums pateikti asmens duomenys būtų prieinami ir jais dalintųsi tik atitinkamus įgaliojimus turintys asmenys ir jie būtų tvarkomi tik tais tikslais, dėl kurių tokia informacija suteikta.

Svetainės serveris

 

Mūsų svetainę prižiūri „CYTA CYPRUS High End Data Center Secure“. 

 

Užtikrinome, kad duomenų tvarkytojai, gaunantys su „Agetis“ pasidalintą informaciją, atitiktų visus BDAR nustatytus reikalavimus.

Kaip pasiekti savo informaciją ir kitas teises valdyti tokią informaciją

 

Turite šias teises, susijusias su mūsų turimais asmens duomenimis:

 

Teisė būti informuotam ir gauti prieigą prie informacijos 

Asmens duomenis renkame ir tvarkome skaidriai, įgyvendindami tikslus, dėl kurių tokią informaciją renkame. 

 

Esame įpareigoti, jums pareikalavus, pateikti visų turimų jūsų asmens duomenų kopiją ir informuoti, dėl kokių priežasčių ir kokia forma tokia informacija yra tvarkoma. Paprašius galime jums pateikti informacijos apie jus, kurią turime, kopijas.

 

Jūsų teisė patikslinti informaciją

Jei asmeninė informacija apie jus yra netiksli arba neišsami, turite teisę ją ištaisyti. 

 

Jūsų teisė į duomenų šalinimą

Galite paprašyti, kad pašalintume jūsų asmeninę informaciją tam tikromis aplinkybėmis, pavyzdžiui, kai mums jos nebereikia.

 

Jūsų teisė apriboti informaciją

Galite paprašyti, kad nebetvarkytume jūsų asmens duomenų tam tikromis aplinkybėmis, pavyzdžiui, kai ginčijate tokių asmens duomenų tikslumą arba prieštaraujate, kad juos tvarkytume. Tačiau tai netrukdys mums saugoti jūsų asmens duomenis. Informuosime jus prieš panaikindami bet kokius apribojimus. 

 

Jūsų teisė į duomenų perkėlimą

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. turite teisę tam tikromis aplinkybėmis gauti mums pateiktą asmeninę informaciją (susistemintu, dažniausiai naudojamu ir mašininio skaitymo formatu) ir pakartotinai ją naudoti kitur arba prašyti, kad ją perduotume jūsų pasirinktai trečiajai šaliai.

Jūsų teisė prieštarauti

Galite prašyti, jog nebetvarkytume jūsų asmens duomenų, ir tai padarysime, nebent pateiksime įtikinamą teisinį tokių duomenų tvarkymo pagrindą. 

 

Papildomą informaciją, susijusią su jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėmis, taip pat būtinas formas ir dokumentus, kuriuos reikia pateikti dėl prašymų, susijusių su aukščiau nurodytomis teisėmis, ir procedūras galima rasti „Agetis“ duomenų subjektų teisių vadove.

 

Jūsų prašymai bus nagrinėjami remiantis minėtomis teisėmis nemokamai, jei reikalavimai nėra akivaizdžiai nepagrįsti ir (arba) per didelės apimties. Jei prašymai yra nepagrįsti ir (arba) per didelės apimties, „Agetis“ turi teisę gauti pagrįstą užmokestį už patirtas išlaidas. 

 

Mažai tikėtina, tačiau atsiradus asmens duomenų saugumo pažeidimams, „Agetis“ nedelsdama praneša nukentėjusiems duomenų subjektams ir atitinkamai duomenų apsaugos institucijai apie saugumo pažeidimą.  

 

Jei padarysime pažeidimą arba būsite nepatenkinti tuo, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, nesilaikydami BDAR nuostatų, galite pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai arba teismui, nurodydami, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis. 

Prieigos užklausos forma

Duomenų perkėlimo užklausos forma (BDAR)

Duomenų apdorojimo prieštaravimo forma (BDAR)

Duomenų subjekto ištrynimo užklausos forma (BDAR)

Duomenų subjekto teisės pagal BDAR

Duomenų tvarkymo apribojimo užklausos forma (BDAR)

Prašymo ištaisyti forma (BDAR)

Duomenų valdytojas

 

Šios svetainės duomenų valdytojas yra: „Agetis“, uždaroji akcinė bendrovė, kurios įmonės kodas HE110338, registruota ir veikianti buveinė yra adresu 21A Constantinoupoleos street Limasolis 3011, Kipras.

Duomenų apsaugos pareigūnas

 

p. Giota Andreou

Telefono Nr. 00357 25 867600

El. paštu: dpo@agetissupplements.com 

SLAPUKAI

 

Naršyklės kaip „Internet Explorer“, „Firefox“, „Google Chrome“ ar jų atitikmenys yra programinė įranga bet kuriam tinklalapiui pasiekti ir naršyti jame. 

 

Slapukai yra nedideli teksto kiekiai, kuriuos svetainės siunčia į jūsų naršyklę, kad padėtų naršyti puslapiuose, kuriuose dažnai yra anoniminis unikalus identifikatorius. Kai lankotės svetainėje, prašoma leidimo išsaugoti šį failą jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje ir pasiekti jų informaciją. Jie leidžia svetainės savininkui identifikuoti jus ir kitus svetainės naudotojus.  

 

Slapukai padeda surinkti tokią informaciją: apsilankymų datą ir laiką, kaip naudojatės svetaine, ar jau lankėtės svetainėje ir iš kokios svetainės buvote nukreipti į atitinkamą tinklalapį. 

 

Mūsų svetainė naudoja veiklą gerinančius slapukus, kurie padeda stebėti, kaip svetainė naudojama.  Visa saugoma informacija yra anonimiška ir jokie asmens duomenys šioje svetainėje automatiškai nekaupiami.

 

Savo svetainėje naudojame veiklą gerinančius slapukus, kad:

 • tobulintume „Agetis“ svetainę, sužinodami populiarius puslapius;

 • nustatytume ir ištaisytume klaidas;

 • pateiktume statistiką, kaip naudojama mūsų svetainė, kad ją gerintume; ir

 • stebėtume, ar mūsų rinkodaros priemonės yra efektyvios.

 

Tai reiškia, kad galime rinkti informaciją apie jūsų kompiuterį, įskaitant IP adresą, operacinę sistemą ir naršyklės tipą, tačiau negalime rinkti slaptos informacijos apie jus, pvz., vardo, pavardės, adreso ar gimimo datos. Tai yra statistiniai duomenys, naudojami naudotojo naršymo įpročių analizei, kad suprastume, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine. Tokie duomenys neleidžia identifikuoti konkretaus asmens. 

 

Slapukai negali būti naudojami kaip kodas arba siekiant įrašyti kompiuterinius virusus. Jie taip pat neleidžia mums pasiekti jūsų kietojo disko. Negalime perskaityti jokios informacijos, esančios jūsų kietajame diske, net jei išsaugomi slapukai.  

 

Jei naršydami mūsų svetainėje nenorite gauti slapukų, keiskite savo naršyklės ir (arba) mobiliojo įrenginio nustatymus, kad apie įrašytus slapukus jums būtų pranešta, kaip nurodyta toliau.

 

„Agetis“ svetainės duomenys gali būti sugeneruoti naudojant slapukus, įskaitant:

Būtinuosius slapukus

Šie slapukai būtini, kad galėtumėte naršyti svetainėje ir naudotis jos funkcijomis, pvz., pasiekti saugias svetainės sritis. Jei nuspręsite atsisakyti arba vėliau blokuosite slapukus, kai kurie svetainės aspektai gali tinkamai neveikti ir negalėsite pasiekti svetainės ar tam tikrų jos dalių.

Veiklą gerinančius slapukus

Šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine, pavyzdžiui, kuriuose puslapiuose dažniausiai apsilanko ir ar gauna klaidų pranešimus. Jie gerina būsimų svetainės versijų veikimą.

Funkcionalumo slapukus

Šie slapukai leidžia svetainei prisiminti jūsų pasirinkimus, pvz., vartotojo vardą, kalbą ar regioną, kuriame esate, ir suteikia geresnę asmeninę svetainės naudojimo patirtį.   

 

Neleidžiame trečiosioms šalims reklamuotis mūsų svetainėje, tačiau negalime kontroliuoti reklamuotojų, kuriems interneto paslaugų teikėjai leidžia reklamuotis, kai naršote internete.

 

Įstatymai nustato, kad „Agetis“ privalo gauti jūsų sutikimą dėl visų naudojamų slapukų, išskyrus būtinus.

Kaip galite valdyti slapukus?

Daugiau apie tai, kaip tvarkyti slapukus, galite sužinoti apsilankę naršyklės žinyne, mobiliojo įrenginio nustatymuose arba www.aboutcookies.org, čia pateikiama išsami informacija apie slapukų valdymą populiariose naršyklėse.  „Agetis“ visiškai nesusijusi su šia svetaine ir neprisiima atsakomybės už jos turinį.

 

Atminkite, kad bet kokie jūsų naršyklės pakeitimai, susiję su slapukais, paveiks ne tik www.agetissupplements.com slapukus, bet ir kitas jūsų lankomas svetaines, nebent nurodysite, kokių svetainių slapukus norite blokuoti. Jei nuspręsite blokuoti slapukus, visos su šia svetaine susijusios parinktys bus prarastos.

„Google Analytics“

 

„Google Analytics“ yra žiniatinklio analizės įrankis, padedantis suprasti, kaip lankytojai sąveikauja su mūsų svetaine. Jis leidžia mums peržiūrėti įvairias ataskaitas, kaip lankytojai sąveikauja su mūsų svetaine, kad ją tobulintume.

 

„Google Analytics“ naudoja pirmosios šalies slapukus informacijai, kaip lankytojai naudoja mūsų svetainę, rinkti. Tada naudojame šią informaciją rengdami ataskaitas ir tobulindami savo svetainę.

 

„Google Analytics“ renka informaciją anonimiškai, todėl negalime jūsų identifikuoti. Ji suteikia informaciją tik apie svetainės naudojimo tendencijas, tačiau atskiri lankytojai nenustatomi. Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ rasite „Google“ kūrėjų vadovuose.

 

Galite atsisakyti „Google Analytics“, tai nepaveiks patirties mūsų svetainėje – jei norite gauti daugiau informacijos apie atsisakymą ar „Google Analytics“ stebėjimą visose naudojamose svetainėse, apsilankykite „Google Analytics“ atsisakymo puslapyje.

 

Manome, kad „Google“ yra trečiosios šalies duomenų tvarkytojas, visiškai atitinkantis Europos ir vietinius teisės aktus.

Naudodamiesi šia svetaine sutinkate su mūsų slapukais. Jei juos išjungsite, negalime garantuoti, kad mūsų svetainė veiks tinkamai.

Kitos svetainės

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. 

Jei nukreipiama į trečiosios šalies svetainę, prašome atkreipti dėmesį, kad ši privatumo ir slapukų politika toje svetainėje netaikoma. Kitos svetainės turi savo privatumo politiką.

KITOS NUOSTATOS

 

Saugumas 

 

Mums svarbus jūsų asmens duomenų saugumas, tačiau atminkite, kad joks perdavimo internetu būdas ar elektroninis duomenų saugojimo būdas nėra 100 % saugus. Nors stengiamės naudoti komerciškai priimtinas priemones jūsų asmens duomenims apsaugoti, negalime garantuoti absoliutaus jų saugumo. 

 

Pažeidimo atveju įsipareigojame apie tai pranešti atitinkamoms institucijoms ir jums kuo greičiau ir (arba) kaip nurodyta BDAR nuostatose.

Mūsų privatumo politikos pakeitimai

 

Ši privatumo ir slapukų politika galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. bei galios ir toliau, išskyrus jos nuostatų pakeitimus ateityje, kurie įsigalios iškart po paskelbimo šiame puslapyje.

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu atnaujinti arba pakeisti savo privatumo ir slapukų politiką, todėl turėtumėte periodiškai patikrinti šią privatumo ir slapukų politiką.  Jei toliau naudositės svetaine, kai šiame puslapyje paskelbsime Privatumo ir slapukų politikos pakeitimus, vadinasi, patvirtinate pakeitimus ir sutinkate laikytis bei būti saistomi pakeistos Privatumo ir slapukų politikos.

 

Šio dokumento nuostatos nėra baigtinės, „Agetis“ visada turi užtikrinti, kad laikomasi BDAR. Jei kuri nors nuostata prieštarauja ar gali ateityje prieštarauti vietinių ir Europos teisės aktų nuostatoms, į tokias nuostatas neatsižvelgiama ir teisės aktai turi viršenybę.

bottom of page